Dokumentacja medyczna

Dokumentacja medyczna jest własnością szpitala, pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych. Dokumentacja medyczna udostępniana jest w formie kopii, wyciągów, odpisów, wydruku, a także do wglądu w siedzibie Centrum Medycznego eMKa MED.

Dokumentacja medyczna udostępniana jest na podstawie wniosku pacjenta, którego dotyczy, jego przedstawiciela ustawowego lub osoby przez niego pisemnie upoważnionej. Wniosek należy złożyć na recepcji eMKa MED Centrum Medycznego, bądź przesłać pocztą na adres: 53-110 Wrocław, ul. Ślężna 169. Można również przesłać skan podpisanego wniosku na adres pacjent@emkamed.com.pl , bądź złożyć ustne zlecenie wydania dokumentacji medycznej.

Kserokopia dokumentacji medycznej potwierdzana jest za zgodność z oryginałem w przypadkach gdy wnioskodawca wystąpi z wnioskiem o jej uwierzytelnienie.

Wnioskowaną dokumentację można odebrać osobiście w siedzibie Centrum Medycznego eMKa MED, po uprzednim telefonicznym kontakcie przez pracownika odpowiedzialnego za jej przygotowanie, w dni powszednie w godzinach 08:00- 16:00. Na wniosek pacjenta dokumentacja może zostać przesłana za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Istnieje możliwość wysłania kserokopii dokumentacji medycznej przesyłką poleconą. Wnioskodawca otrzymuje wówczas kopię dokumentacji medycznej wraz z fakturą obejmującą koszt sporządzenia kopii (jeżeli dotyczy) i koszty przesyłki. Istnieje również możliwość wysłania kopii dokumentacji medycznej
w formie odwzorowania cyfrowego.

Za udostępnienie dokumentacji eMKa MED Centrum Medyczne we Wrocławiu pobiera opłatę, która ustalona jest zgodnie z Ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta Rzeczniku praw pacjenta. Wysokość opłat zamieszczona jest w cenniku szpitala.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (art. 35 § 1 oraz art. 35 § 3 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, Dz. U. z 2020 r. poz. 256) Zakład opieki zdrowotnej jest zobowiązany do udostępnienia dokumentacji medycznej pacjentowi nie później niż w terminie 30 dni od momentu złożenia przez nią wniosku o udostępnienie

Udostępnienie dokumentacji medycznej następuje w terminie do 14 dni roboczych, licząc od daty złożenia wniosku.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy eMKa MED Centrum Medycznego pod numerem telefonu: (071) 780 49 24 lub (071) 302 75 65.


Drogi Pacjencie

Profil naszej placówki to przede wszystkim ortopedia i traumatologia sportowa. Specjalizujemy się w chirurgii artroskopowej i małoinwazyjnych zabiegach z dziedziny traumatologii sportowej. Zaletą tego typu zabiegów jest możliwość krótkotrwałej hospitalizacji, zmniejszenie dolegliwości bólowych pacjenta, jego szybsza rehabilitacja i powrót do sprawności. Zabiegi przeprowadzane są z użyciem nowoczesnego sprzętu wiodących światowych firm medycznych. Przeprowadzamy również zabiegi ortopedyczne w technice „otwartej”. Leczenie dobieramy indywidualnie na podstawie wnikliwych konsultacji specjalistycznych i zleconych badań dodatkowych.

W ramach konsultacji specjalistycznych wykonujemy badanie USG. W gabinecie zabiegowym wykonujemy zmiany opatrunków, iniekcje do i okołostawowe, zakładamy i usuwamy opatrunki gipsowe. W naszej placówce wykorzystujemy najnowsze zdobycze medycyny molekularnej. Oferujemy terapię preparatami osocza bogatopłytkowego [PRP] oraz komórkami macierzystymi. Współpracują z naszym ośrodkiem również lekarze innych specjalności. W trudnych przypadkach klinicznych dla dobra pacjenta organizujemy wielodyscyplinarne konsylia medyczne.

Nasz personel medyczny dokłada wszelkich starań, aby opieka medyczna stała na najwyższym poziomie. Nasi lekarze to doświadczeni specjaliści w swoich dziedzinach medycyny. Swoje umiejętności stale podnoszą na kongresach i szkoleniach krajowych i zagranicznych, będąc zarówno ich uczestnikami jak i wykładowcami. Współpracujemy i wymieniamy się doświadczeniami z wieloma ośrodkami ortopedycznymi w Polsce, Europie i USA.

Mamy wieloletnie doświadczenie w pracy ze sportowcami. Leczyliśmy wielu znanych sportowców z różnych dziedzin sportu. Pracowaliśmy z kadrą narodowa koszykówki i judo. Sami uprawiamy sport, rozumiemy specyfikę leczenia ludzi aktywnych.

Nasz personel pielęgniarski i administracyjny dokłada wszelkich starań , aby Państwa leczenie odbywało się w przyjaznej atmosferze. Staramy się , aby kontakt z pacjentem obejmował okres przygotowania do zabiegu, samego pobytu w klinice , jak i okresu pooperacyjnego.

Chcesz więcej wiedzieć na naszym zespole odwiedź zakładkę o klinice

 

Sznowni Pacjenci informujemy, iż skargi i wnioski dotyczące praw pacjenta oraz udzielanych świadczeń, są przyjmowane przez Dyrektora Zarządzającego w poniedziałki w godzinach 12-13. Można je składać zarówno w formie pisemnej jak i ustnej – na miejscu w ośrodku.

Uprzejmie informujemy, że dane osobowe Naszych Pacjentów są przetwarzane tylko i wyłącznie do celów medycznych, tylko i wyłącznie przez personel medyczny.


Informacje dotyczące przygotowania się do przyjęcia na oddział szpitalny


W poniższym opisie znajdują się informacje dotyczące przygotowania się do przyjęcia na oddział szpitalny 

 1. W dniu przyjęcia na oddział prosimy zabrać ze sobą:
   wydrukowane wyniki badań krwi (wynik APTT oraz podstawowej morfologii); 
   jeżeli były wykonywane badania obrazowe ( np. RTG, MR, TK, etc.) proszę zabrać płyty, kliszę ( BEZ
  WZGLĘDU na to, czy lekarz je już widział / zgrywał, czy były do nas dostarczane / wysyłane) plus ewentualny
  opis jeśli nie posiadacie Państwo cyfrowego zapisu obrazu.
   Prosimy nie wykonywać badań obrazowych przed zabiegiem bez wyraźnego zalecenia lekarza prowadzącego.
   ortezę (jeśli Państwo posiadacie własną i została zatwierdzona przez lekarza lub jednego z Naszych
  asystentów medycznych)
   kule łokciowe – dotyczy zabiegów na kończynach dolnych
   leki, które przyjmujecie Państwo na stałe
 2. Prosimy pamiętać, że:
   zgłaszamy się do ośrodka w dniu zabiegu na CZCZO !!!
  [nie pijemy – WODA to też picie! Nie jemy! wszelkie gumy do żucia, cukierki, etc. również są zakazane);
   pole operacyjne musi być ogolone ( +/- 10 cm w każdą ze stron).
   jeżeli występują alergie pokarmowe, alergie na leki proszę niezwłocznie poinformować o tym w momencie
  przyjęcia na oddział.
 3. Płatność za zabieg:
   gotówką lub kartą – podczas przyjęcia na oddział
   przelewem – minimum dobę przed zabiegiem
 4. Dodatkowe przybory:
   okulary do czytania (do zapoznania się i uzupełnienia dokumentacji medycznej)
   karteczka z rozpiską przyjmowanych leków
   odzież zmienną (krótkie spodenki, koszulka z krótkim rękawem, kapcie lub klapki)
   przybory toaletowe
   „czasoumilacze” (książka, gazeta, krzyżówki, sudoku, laptop, telefon, etc.)
   proszę w miarę możliwości nie przychodzić w biżuterii (przed wejściem na blok operacyjny bezwzględnie trzeba
  zdjąć całą biżuterię)
 5. Prosimy pamiętać, że:
   godzina potwierdzona przez rejestrację dzień przed zabiegiem (dni robocze) jest godziną przyjęcia na oddział, a
  nie godziną operacji. Pacjent pozostaje na oddziale do dyspozycji lekarza;
   na oddziale mają Państwo zapewnione posiłki w formie obiadokolacji (zupa, II danie),śniadanie, ciepłe i zimne
  napoje
   pokoje wyposażone są w telewizję oraz Wi-Fi


USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 31 marca 2009 Nr 52 poz. 417)

Prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych

Art. 6. 1. Pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej.

2. Pacjent ma prawo, w sytuacji ograniczonych możliwości udzielenia odpowiednich świadczeń zdrowotnych, do przejrzystej, obiektywnej, opartej na kryteriach medycznych, procedury ustalającej kolejność dostępu do tych świadczeń.

3. Pacjent ma prawo żądać, aby udzielający mu świadczeń zdrowotnych:

 1. lekarz zasięgnął opinii innego lekarza lub zwołał konsylium lekarskie;

 2. pielęgniarka (położna) zasięgnęła opinii innej pielęgniarki (położnej).

4.Lekarz może odmówić zwołania konsylium lekarskiego lub zasięgnięcia opinii innego lekarza, jeżeli uzna, że żądanie, o którym mowa w ust. 3, jest bezzasadne(…)

Art. 7. 1. Pacjent ma prawo do natychmiastowego udzielenia świadczeń zdrowotnych ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia.

2. W przypadku porodu pacjentka ma prawo do uzyskania świadczeń zdrowotnych związanych z porodem.

Art. 8. Pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych udzielanych z należytą starannością przez podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych w warunkach odpowiadających określonym w odrębnych przepisach wymaganiom fachowym i sanitarnym. Przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych osoby wykonujące zawód medyczny kierują się zasadami etyki zawodowej określonymi przez właściwe samorządy zawodów medycznych.

Prawo pacjenta do informacji

Art. 9. 1. Pacjent ma prawo do informacji o swoim stanie zdrowia.

2.Pacjent, w tym małoletni, który ukończył 16 lat, lub jego ustawowy przedstawiciel mają prawo do uzyskania od lekarza przystępnej informacji o stanie zdrowia pacjenta, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu.

3.Pacjent lub jego ustawowy przedstawiciel mają prawo do wyrażenia zgody na udzielenie informacji wymienionych w ust. 2 innym osobom.

4.Pacjent ma prawo żądać, aby lekarz nie udzielił mu informacji, o której mowa w ust. 2.

5.Po uzyskaniu informacji, o których mowa w ust. 2, pacjent ma prawo przedstawić lekarzowi swoje zdanie w tym zakresie.

6.W przypadku określonym w art. 31 ust. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz. 857), pacjent ma prawo żądać, aby lekarz udzielił mu informacji, o której mowa w ust. 2, w pełnym zakresie.

7.Pacjent małoletni, który nie ukończył 16 lat, ma prawo do uzyskania od lekarza informacji, o których mowa w ust. 2, w zakresie i formie potrzebnej do prawidłowego przebiegu procesu diagnostycznego lub terapeutycznego.

8.Pacjent, w tym małoletni, który ukończył 16 lat, lub jego ustawowy przedstawiciel mają prawo do uzyskania od pielęgniarki, położnej przystępnej informacji o jego pielęgnacji i zabiegach pielęgniarskich(…)

Prawo pacjenta do tajemnicy informacji z nim związanych

Art. 13. Pacjent ma prawo do zachowania w tajemnicy przez osoby wykonujące zawód medyczny (…) informacji z nim związanych

Art. 14. 1(…) osoby wykonujące zawód medyczny są obowiązane zachować w tajemnicy informacje związane z pacjentem, w szczególności ze stanem zdrowia pacjenta.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, w przypadku gdy:

 1. tak stanowią przepisy odrębnych ustaw;

 2. zachowanie tajemnicy może stanowić niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia pacjenta lub innych osób;

 3. pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy wyraża zgodę na ujawnienie tajemnicy;

 4.  

 5. zachodzi potrzeba przekazania niezbędnych informacji o pacjencie związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych innym osobom wykonującym zawód medyczny, uczestniczącym w udzielaniu tych świadczeń.

3. Osoby wykonujące zawód medyczny, udzielające świadczeń zdrowotnych, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w ust. 2 pkt 1–3, są związane tajemnicą również po śmierci pacjenta.

Prawo pacjenta do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych

Art. 16. Pacjent ma prawo do wyrażenia zgody na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych lub odmowy takiej zgody (…)

Art. 17. 1. Pacjent, w tym małoletni, który ukończył 16 lat, ma prawo do wyrażenia zgody na przeprowadzenie badania lub udzielenie innych świadczeń zdrowotnych przez lekarza(…)

4.Zgoda oraz sprzeciw, o których mowa w ust. 1–3, mogą być wyrażone ustnie albo poprzez takie zachowanie osób wymienionych w tych przepisach, które w sposób niebudzący wątpliwości wskazuje na wolę poddania się proponowanym przez lekarza czynnościom albo brak takiej woli.

Art. 18. 1. W przypadku zabiegu operacyjnego albo zastosowania metody leczenia lub diagnostyki stwarzających podwyższone ryzyko dla pacjenta, zgodę, o której mowa w art. 17 ust. 1, wyraża się w formie pisemnej(…)

Prawo do poszanowania intymności i godności pacjenta

Art. 20. 1. Pacjent ma prawo do poszanowania intymności i godności, w szczególności w czasie udzielania mu świadczeń zdrowotnych.

2.Prawo do poszanowania godności obejmuje także prawo do umierania w spokoju i godności. Pacjent znajdujący się w stanie terminalnym ma prawo do świadczeń zdrowotnych zapewniających łagodzenie bólu i innych cierpień.

Art. 21. 1. Przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych może być obecna osoba bliska.

2. Osoba wykonująca zawód medyczny udzielająca świadczeń zdrowotnych pacjentowi może odmówić obecności osoby bliskiej przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w przypadku istnienia prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjenta (…)

Prawo pacjenta do dokumentacji medycznej

Art. 23. 1. Pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych.

2.Dane zawarte w dokumentacji medycznej podlegają ochronie określonej w niniejszej ustawie oraz w przepisach odrębnych.

Art. 24. 1. W celu realizacji prawa, o którym mowa w art. 23 ust. 1, podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych jest obowiązany prowadzić, przechowywać i udostępniać dokumentację medyczną w sposób określony w niniejszym rozdziale oraz zapewnić ochronę danych zawartych w tej dokumentacji)…)

Art. 26. 1. Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta.

2.Po śmierci pacjenta, prawo wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia.

Art. 27. Dokumentacja medyczna jest udostępniana:

 1. do wglądu w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych;

 2. poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii;

 3. poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeżeli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji.

Art. 28. 1. Za udostępnienie dokumentacji medycznej w sposób określony w art. 27 pkt 2 podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych może pobierać opłatę (…)

4.Maksymalna wysokość opłaty za:

 1. jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej – nie może przekraczać 0,002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, począwszy od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;

 2. jedną stronę kopii dokumentacji medycznej – nie może przekraczać 0,0002 przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1;

 3. sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych, jeżeli zakład prowadzi dokumentację medyczną w formie elektronicznej – nie może przekraczać 0,002 przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1(…)

Prawo pacjenta do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza

Art. 31. 1. Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy mogą wnieść sprzeciw wobec opinii albo orzeczenia określonych w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, jeżeli opinia albo orzeczenie ma wpływ na prawa lub obowiązki pacjenta wynikające z przepisów prawa.

2.Sprzeciw wnosi się do Komisji Lekarskiej działającej przy Rzeczniku Praw Pacjenta, za pośrednictwem Rzecznika Praw Pacjenta, w terminie 30 dni od dnia wydania opinii albo orzeczenia przez lekarza orzekającego o stanie zdrowia pacjenta.

3.Sprzeciw wymaga uzasadnienia, w tym wskazania przepisu prawa, z którego wynikają prawa lub obowiązki, o których mowa w ust. 1.

4.W przypadku niespełnienia wymagań określonych w ust. 3 sprzeciw jest zwracany osobie, która go wniosła.

5.Komisja Lekarska na podstawie dokumentacji medycznej oraz, w miarę potrzeby, po przeprowadzeniu badania pacjenta, wydaje orzeczenie niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia wniesienia sprzeciwu(…)

Prawo pacjenta do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego

Art. 33. 1. Pacjent w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej ma prawo do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami.

2.Pacjent ma prawo do odmowy kontaktu z osobami wymienionymi w ust. 1.

Art. 34. 1. Pacjent ma prawo do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej.

2. Przez dodatkową opiekę pielęgnacyjną, o której mowa w ust. 1, rozumie się opiekę, która nie polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w tym także opiekę sprawowaną nad pacjentką w warunkach ciąży, porodu i połogu.

Art. 35. 1. Pacjent ponosi koszty realizacji praw, o których mowa w art. 33 ust. 1 i art. 34 ust. 1, jeżeli realizacja tych praw skutkuje kosztami poniesionymi przez stacjonarny zakład opieki zdrowotnej(…)

Prawo pacjenta do opieki duszpasterskiej

Art. 36. Pacjent w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej ma prawo do opieki duszpasterskiej.

Art. 37. W sytuacji pogorszenia się stanu zdrowia lub zagrożenia życia, stacjonarny zakład opieki zdrowotnej jest obowiązany umożliwić pacjentowi kontakt z duchownym.

Art. 38. Stacjonarny zakład opieki zdrowotnej ponosi koszty realizacji praw pacjenta, o których mowa w art. 36 i 37, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej.

Prawo pacjenta do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie

Art. 39. Pacjent w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej ma prawo do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie. Koszty realizacji tego prawa ponosi stacjonarny zakład opieki zdrowotnej, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej.

Pełna treść Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta po adresem http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20090520417