RODO

Zgodnie z art. 13 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (EU) 2016/679 zwanego RODO niniejszym informujemy, że:

  1. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych w szczególności danych osobowych wrażliwych (danych medycznych) jest Maciej Kentel prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Prywatny Gabinet Urazowo-Ortopedyczny, będący właścicielem przedsiębiorstwa leczniczego eMKa MED Centrum Medyczne z siedzibą we Wrocławiu (53-110) ul. Ślężna 169.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem ul. Ślężna 169 we Wrocławiu oraz mailem pod adresem: odo@emkamed.com.pl

  1. Podstawy i cele przetwarzania

Dane są przetwarzane w celach:

   1. wykonania umowy, której jest Pani/Pan Stroną;

   2. wykonywania przysługujących Pani/Panu praw pacjenta na mocy ustawy z dnia 06 listopada 2008r. o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta (Dz. U. z 2019r., poz. 1127 ze zm., dalej jako: „u.p.p.”);

   3. wykonywania przez Administratora obowiązków, o których mowa w u.p.p., w szczególności w rozdziale 3 i 7 u.p.p. – obowiązków związanych z realizacją prawa pacjenta do informacji oraz prawa pacjenta do dokumentacji medycznej;

   4. archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów

   5. realizacji ustawowych zadań Administratora takich jak profilaktyka medyczna i leczenie

   6. przestrzegania stosownych przepisów prawa np. zakresie księgowym, rachunkowym, podatkowym i in.

   Dane są przetwarzane na następujących podstawach:

   1. odnośnie do celu wskazanego pod lit. a, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie niezbędne do wykonania umowy;

   2. odnośnie do celu wskazanego pod lit. b, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. d RODO – ochrona Pani/Pana żywotnych interesów;

   1. odnośnie do celu wskazanego pod lit. c, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

   2. odnośnie do celów wskazanych pod lit. d-f, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes administratora.

   Administrator będzie przetwarzał Pana/Pani dane osobowe na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h RODO, tj. dla celów profilaktyki zdrowotnej oraz zapewnienia opieki zdrowotnej, zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

   1. Odbiorcy danych

   Dane osobowe mogą zostać udostępnione następującym kategoriom współpracujących podmiotów:

   • firmom księgowym, prawniczym i informatycznym,

   • podmiotom świadczącym usługi medyczne: laboratoriom, centrum badawczym, innym ośrodkom medycznym.

   1. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

   Administrator nie przekazuje danych osobowych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

   V. Okres przechowywania danych

   1. Dane osobowe pozyskane w związku ze świadczeniem usług medycznych, będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przez okres 20 lat od dnia ostatniego wpisu w dokumentacji medycznej.

   2. Dane, które są przez nas przechowywane celem wypełnienia innych obowiązków nałożonych przez prawo przetwarzamy przez okres wskazany w stosownych przepisach.

   1. Uprawnienia osób, których dane dotyczą:

   Przysługuje Pani/Panu prawo do:

   1. dostępu do jego danych oraz otrzymania ich kopii,

   2. sprostowania (poprawiania) danych,

   3. usunięcia danych,

   4. ograniczenia przetwarzania danych,

   5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jeśli są one przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora,

   6. prawo do przenoszenia danych,

   7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,

   8. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,

   wykonywane na zasadach określonych w RODO.

   1. Informacja o wymogu podania danych

   Podanie przez Panią/Pana danych jest wymogiem ustawowym oraz warunkiem realizacji usługi, a niepodanie danych w zakresie wymaganym przez Administratora będzie skutkowało odmową realizacji usługi.

   1. Profilowanie

   Administrator danych osobowych oświadcza, że nie stosuje narzędzi marketingu bezpośredniego oraz służących profilowaniu.

Polityka Prywatności

1. Administrator Serwisu nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.

4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

  • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

5. W ramach Strony stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

7. Administrator Strony informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

9. Więcej informacji na temat plików cookies znajdziesz pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl/ lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.